Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti STANLEYY s. r. o. pre uskutočňovanie elektroinštalačných prác

I. Všeobecné ustanovenia

VOP pre poskytovanie elektroinštalačných prác sa aplikujú na všetky objednávky, ktoré obchodná spoločnosť STANLEYY s. r. o. ( „Objednávateľ“) uzatvára za účelom objednania elektroinštalačných prác s fyzickou osobou alebo právnickou osobou („Zhotoviteľ“), (Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“). 

Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zmeny prípadné vylúčenie aplikácie týchto VOP alebo ktoréhokoľvek z ich ustanovení sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa nich zmluvné strany písomne dohodli v objednávke. V rozsahu, v ktorom sa ustanovenia objednávky líšia od ustanovení VOP, majú odchýlne dojednania objednávky prednosť pred znením týchto VOP.

Tieto VOP sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („ObZ“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky.

II. Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia je záväzok Zhotoviteľa poskytnúť Objednávateľovi elektroinštalačné práce v rozsahu stanovenom podľa objednávky („Dielo“) a záväzok Objednávateľa elektroinštalačných prác v dohodnutom mieste plnenia prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu. Elektroinštalačné práce sú bližšie špecifikované v objednávke definované popisom, výkresmi, prípadne projektovou dokumentáciou. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ nie je oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu plnenia.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo musí okrem vlastností výslovne dohodnutých v objednávke spĺňať požiadavky podľa podkladov a pokynov Objednávateľa, prípadne rozhodnutí príslušných orgánov a ostatných osôb, ale aj požiadaviek stanovených všeobecnými právnymi predpismi SR a príslušnými technickými normami.

3. Zhotoviteľ vykonáva Dielo s vynaložením odbornej starostlivosti, efektívne a v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami, tak aby bol splnený účel podľa objednávky. 

III. Miesto plnenia a termín plnenia

1. Dielo sa zhotovuje na mieste určenom Objednávateľom, alebo na mieste, ktoré vyplýva z charakteru vykonávaných činnosti podľa špecifikácie v objednávke Objednávateľa. Miestom odovzdania Diela je miesto, ktoré určí Objednávateľ, alebo ktoré vyplýva z charakteru vykonaných činností v zmysle špecifikácie v objednávke. Zhotoviteľ sa na miesto plnenia musí dopraviť sám a na vlastné náklady. V prípade ak Zhotoviteľ nemá dostatočné možnosti nato, aby sa na miesto plnenia dostavil sám, môže mu byť zo strany Objednávateľa poskytnutá preprava firemným motorovým vozidlom Objednávateľa, a to za poplatok, v závislosti od počtu najazdených kilometrov a cien príslušných pohonných hmôt.

2. V prípade, že sa Zhotoviteľ nemôže kedykoľvek počas doby plnenia objednávky dostaviť z objektívnych dôvodov na miesto plnenia, musí danú skutočnosť oznámiť vedúcemu pracovníkovi Objednávateľa prípadne fakturačnému oddeleniu Objednávateľa, a to deň vopred do 10:00 hod., na t. č.: 0948 694 901 alebo na emailovú adresu fakturacie@stanleyy.sk

3. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať/ukončiť/vykonať Dielo v termíne plnenia dohodnutom v objednávke. Zmena termínu plnenia je možná iba po písomnej dohode Zmluvných strán. Zhotoviteľ Diela sa zaväzuje oznámiť Objednávateľovi odovzdanie Diela najmenej 5 dní pred jeho dokončením. 

4. O odovzdaní Diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorú podpíšu v deň odovzdania Diela. Nedostatky Diela špecifikované v zápisnici o prevzatí Diela, Zhotoviteľ odstráni v dohodnutom termíne. Do odstránenia nedostatkov Diela nebude Objednávateľ považovať práce na Diele za ukončené a Zhotoviteľovi nevzniká právo na fakturáciu. Na účely týchto VOP sa práce považujú za ukončené až dňom, kedy dôjde k spusteniu elektrickej energie a následnému preskúšaniu zapojenia elektroinštalácie. Zhotoviteľovi vzniká právo na fakturáciu až dňom, kedy dôjde k ukončeniu prác na Diele.

IV. Cena a platobné podmienky

1. Cena za Dielo je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je dohodnutá v mene EUR, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak. Výška dohodnutej ceny Diela uvedená objednávke je bez DPH. Ak je Zhotoviteľ platiteľom DPH v Slovenskej republike, k cene diela dohodnutej bez DPH bude DPH účtovaná v zmysle aplikovateľných právnych predpisov SR.

2. V cene diela nie sú zahrnuté:
-náklady na dopravu;
-náklady za používanie vlastného náradia;
-náklady na lekárske prehliadky;
-náklady spojené v súvislosti s certifikáciou v oblasti bezpečnosti a 
            ochrany zdravia pri práci;
-náklady spojené v súvislosti s certifikáciou v oblasti používania
            ochranných pracovných prostriedkov. 

3. Zhotoviteľ po ukončení každého kalendárneho mesiaca pošle Objednávateľovi špecifikáciu s počtom odpracovaných hodín na schválenie. Len na základe odsúhlasenej špecifikácie s počtom odpracovaných hodín Objednávateľom, vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi faktúru so splatnosťou 30 kalendárnych dní. Dodávateľ je povinný každú vystavenú faktúru zaslať Objednávateľovi v originálnom písomnom vyhotovení opatrenú podpisom oprávnenej osoby Zhotoviteľa a s pečiatkou Zhotoviteľa na korešpondenčnú adresu Objednávateľa:
Stanleyy s. r. o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava. Rovnako tak je Dodávateľ povinný zaslať faktúru aj elektronicky, a to na emailovú adresu Objednávateľa (fakturácie@stanleyy.sk)

4. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí spĺňať definíciu daňového dokladu a musí obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou každej faktúry dodávateľa musí byť kópia špecifikácie s počtom odpracovaných hodín odsúhlasená Objednávateľom.
Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi cenu za vykonané Dielo len na základe faktúry spĺňajúcej vyššie uvedené náležitosti. Objednávateľ nie je povinný uhradiť faktúru, ktorá neobsahuje vyššie uvedené náležitosti. 

5. Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi a lehota splatnosti začne plynúť až doručením opravenej, resp. novej faktúry. 

6. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. 

7. Na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa môže Objednávateľ poskytnúť Zhotoviteľovi zálohovú platbu k vystavenej zálohovej faktúre, avšak len v prípade, ak bola zálohová faktúra Objednávateľovi riadne doručená a súčasne spĺňa všetky vyššie stanovené náležitosti. Zálohovú platbu za zálohovú faktúru je možné Zhotoviteľovi poskytnúť maximálne do výšky 20% z celkovej hodnoty diela bez DPH.

8. Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi za platbu vopred podľa ods. 7 čl. IV, náklady spojené s touto účtovnou operáciou do výšky 5% poskytnutej zálohy. 

V. Spôsob plnenia

1. Zhotoviteľ bude realizovať dielo na základe platnej objednávky predloženej Objednávateľom. V objednávke sa zmluvné strany dohodnú na nasledovnom:
- predmet plnenia;
- miesto plnenia; 
- cena predmetu plnenia;
- termín plnenia;
- podmienky realizácie (VOP).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonávať v zmysle platnej projektovej dokumentácie, slovenských technických noriem a platných technologických postupov a návodov na používaný materiál. Zhotoviteľ sa rovnako zaväzuje dodržiavať predpísané normy spotreby materiálu, uvedené v technologických postupoch alebo návodoch na použitie. V prípade prekročenia predpísanej normy spotreby zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť nadspotrebu oproti predpísaným normám spotreby. V prípade znehodnotenia elektroinštalačného materiálu alebo iného materiál a v prípade prekračovania normy spotreby materiálu, Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikla jeho zapríčinením z titulu znehodnotenia elektroinštalačného materiálu alebo iného materiálu a nadmernej spotreby tohto materiálu.

3. Zhotoviteľ pri plnení objednávky používa svoje vlastné manuálne a elektrické náradie. V prípade, že Zhotoviteľ nedisponuje príslušným manuálnym alebo elektrickým náradím, môže si príslušné manuálne alebo elektrické náradie vypožičať od Objednávateľa za poplatok 50 EUR/mesiac. Zhotoviteľ však plne zodpovedá za jemu zverené manuálne a elektrické náradie. Zodpovedá zato, že jemu zverené manuálne a elektrické náradie bude používané len a na účely, na ktoré je určené, a to spôsobom bežne obvyklým a rovnako zato, že vypožičané manuálne a elektrické náradie bude Zhotoviteľom riadne upratané a uložené na obvyklom mieste. V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia jemu zvereného majetku, ktorý bol Zhotoviteľovi zverený Objednávateľom, zaplatí Zhotoviteľ škodu, ktorá týmto Objednávateľovi vznikla.

4. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela aj inú osobu, avšak len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Pri vykonávaní objednávky inou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonal sám.

VI. Zodpovednosť za vady plnenia

1. Dielo má vady, ak nezodpovedá vlastnostiam, výsledku a účelu, určenými objednávkou, alebo na ktorý sa obvykle používa, alebo ak je v rozpore s príslušnými normami a všeobecne záväznými predpismi SR.

2. V prípade ak má dielo odstrániteľné vady, má Objednávateľ právo:
- požadovať od Zhotoviteľa bezplatné odstránenie vád, 
- požadovať od Zhotoviteľa náhradu škôd, ktoré Objednávateľovi z dôvodu vadného plnenia Zhotoviteľa vzniknú, a to do preukázanej výšky.


3. V prípade ak má dielo neodstrániteľné vady, má Objednávateľ právo:
- požadovať od Zhotoviteľa nové bezvadné plnenie;
- požadovať od Zhotoviteľa poskytnutie primeranej zľavy z dojednanej ceny Diela;
- odstúpiť od zmluvy.

4. Objednávateľovi je daná voľba výberu ktoréhokoľvek spôsobu uplatňovania práv zo zodpovednosti za vady, resp. ich kombinácia, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje chybné plnenie vysporiadať podľa návrhu Objednávateľa. V prípade požiadavky na bezplatné odstránenie vád je Objednávateľ povinný dodať Zhotoviteľovi potrebný materiál pre vykonanie opravy, a to na náklady Zhotoviteľa. Termín pre odstránenie vád bude medzi Zmluvnými stranami dojednaný po uplatnení reklamácie zápisnične tak, aby vady boli odstránené v najkratšej možnej primeranej lehote.

VII. Sankcie a náhrada škody

1. V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná, resp. nedodá Dielo riadne a včas, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania, pričom nárok na náhradu škody zostáva zachovaný.

2. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní so platením akéhokoľvek peňažného záväzku, Objednávateľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z tohto peňažného záväzku.

3. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odstrániť vady Diela v stanovenej lehote, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každú vadu a za každý i začatý deň omeškania s jej odstránením. Pre účely tohto ustanovenia sa odstránenie vád preukazuje písomným potvrdením objednávateľa.

4. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť Zhotoviteľa riadne plniť povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou.

5. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu a náklady podľa § 373 ObZ, ktoré Objednávateľovi vznikli z dôvodu Zhotoviteľovho porušenia objednávky.

6. V prípade ak sa Zhotoviteľ svojvoľne nedostaví na miesto plnenia objednávky podľa inštrukcií Objednávateľa dva dni v príslušnom kalendárnom mesiaci, má Objednávateľ právo znížiť Zhotoviteľovi fakturovanú sumu o 10% formou zľavy za poskytované služby.

7. V prípade ak sa Zhotoviteľ svojvoľne nedostaví na miesto plnenia objednávky podľa inštrukcií Objednávateľa tri a viac dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, má Objednávateľ právo znížiť Zhotoviteľovi fakturovanú sumu o 20% formou zľavy za poskytované služby.

8. V prípade ak sa Zhotoviteľ svojvoľne nedostaví na miesto plnenia objednávky podľa inštrukcií Objednávateľa viac ako 7 dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, má Objednávateľ právo znížiť Zhotoviteľovi fakturovanú sumu o 50% formou zľavy za poskytované služby.

9. V prípade ak Zhotoviteľ bezdôvodne nedodržiava postup prác, a tieto práce nevykonáva v zmysle objednávky, má Objednávateľ právo požadovať zníženie fakturovanej sumy až o 40%.

10. V prípade, že bude Zhotoviteľovi počas poskytovania plnenia zistené požitie alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR. V prípade, že bude Zhotoviteľovi počas poskytovania plnenia zistené opätovné požitie alkoholických nápoj alebo iných omamných a psychotropných látok, má Objednávateľ právo od Zhotoviteľa požadovať ďalšiu zmluvnú pokutu, a to vo výške 200,- EUR. Ak bude Zhotoviteľovi počas poskytovania plnenia zistené ďalšie požitie (3 krát a viac) alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok má objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR a súčasne ma Objednávateľ právo odstúpiť od objednávky, pričom nárok Objednávateľa na náhradu škody v súvislosti s porušení uvedenej povinnosti zostáva zachovaný.

11. V prípade, ak zmluvný partner Objednávateľa tomuto udelí akúkoľvek pokutu za porušenie povinností, táto pokuta bude Zhotoviteľovi zosobnená v plnej výške.

VIII. Odstúpenie od objednávky a ukončenie zmluvného vzťahu

1. Od objednávky môže Objednávateľ odstúpiť okrem prípadov, ktoré stanovuje ObZ aj z dôvodu:
- ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich záväzkov z objednávky o viac ako 30 dní;
- ak poskytnuté Dielo nespĺňa dohodnuté kvalitatívne parametre, pričom nároky Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody nie sú dotknúté;
- ak má Dielo neodstrániteľné vady a Objednávateľ využije svoje právo na odstúpenie od objednávky;
- ak bude u Zhotoviteľa po tretí krát zistené požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok.

2. Od objednávky môže Zhotoviteľ odstúpiť okrem prípadov, ktoré stanovuje ObZ aj z dôvodu:
- ak je Objednávateľ v omeškaní s plnením svojích záväzkov z objednávky o viac ako 30 dní.

3. Odstúpenie od objednávky musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Účinky odstúpenia od objednávky nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

4. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán využije svoje právo na odstúpenie od objednávky, vysporiadanie vzájomných pohľadávok bude nasledovné:
- časť diela zhotoveného do odstúpenia od objednávky zostáva vlastníctvom Objednávateľa;
- preddavky poskytnuté do odstúpenia od objednávky vysporiada Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 14 kalendárnych dní od obdržania odstúpenia od objednávky. Pre fakturáciu platia príslušné ustanovenia týchto VOP.
- finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní od obdržania faktúry Objednávateľom.

5. Objednávku môže vypovedať Zhotoviteľ i Objednávateľ aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota 7 kalendárnych dní a začína plynúť prvým dňom od písomného doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Počas plynutia výpovednej lehoty sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť plynulé plnenie podľa objednávky, ak nebude dohodnuté inak.

IX. Ostatné dojednania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri výkone predmetu plnenia všetky ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich noriem o ochrane životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany v platnom znení, najmä, nie však výlučne zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z.  o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov („ZP“), zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov („BOZP“), zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov („OPP“), zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2015 Z. z, o prevencii závažných priemyselných havárií, zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh v znení neskorších predpisov (všetky právne predpisy spolu ako „špeciálne predpisy“)

2. Zhotoviteľ sa považuje v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov za pôvodcu každého odpadu, ktorý vzniká pri výkone predmetu plnenia a preberá na seba všetky povinnosti držiteľa odpadu v zmysle z zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo a zaobchádzať s nebezpečnými látkami tak, aby nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd alebo k mimoriadnemu ohrozeniu kvality vôd. Ak Zhotoviteľ spôsobí mimoriadne zhoršenie kvality vôd, považuje sa za pôvodcu znečistenia a je povinný vykonať opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia a odstránenia jeho škodlivých následkov podľa zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov.

4. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všetky povinnosti v zmysle BOZP a OPP, najmä je povinný vykonávať Dielo tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia zamestnancov Objednávateľa, vlastných zamestnancov a tretích osôb podľa čl. V posledný odsek a aby nebola spôsobená škoda na majetku a životnom prostredí. Všetky dôležité skutočnosti, vrátane nahlásenia havárií, požiarov  a úrazov akýchkoľvek osôb je Zhotoviteľ povinný nahlásiť Objednávateľovi ihneď, ako sa o týchto skutočnostiach dozvie. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov a iných osôb podľa čl. V posledný odsek v mieste výkonu Diela. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za pracovné úrazy svojich zamestnancov a iných osôb podľa čl. V posledný odsek, ich registráciu, evidenciu a hlásenie v zmysle BOZP a ZP. Náklady, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržiavania požiadaviek BOZP a OPP Zhotoviteľom, znáša Zhotoviteľ sám.

5. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný v oblasti BOZP, OPP a ochrany životného prostredia spolupracovať s poverenými zamestnancami Objednávateľa a dodržiavať ich pokyny. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný zabezpečiť miesto plnenia pre bezpečný výkon predmetu plnenia. Výkon diela sa môže začať až vtedy, keď je miesto plnenia náležite zabezpečené a vybavené.

6. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za pracovné úrazy svojich zamestnancov a iných osôb podľa čl. V posledný odsek na mieste plnenia určeného Objednávateľom a za registráciu pracovných úrazov, ich evidenciu a hlásenie v zmysle príslušných právnych predpisov. Zároveň je Zhotoviteľ povinný o pracovnom úraze ihneď informovať príslušného zamestnanca Objednávateľa. 

7. S ohľadom na špeciálne predpisy, je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa o možných nebezpečenstvách, ohrozeniach a rizikách ktoré vyplývajú z vykonávania Diela. Zároveň je povinný informovať Objednávateľa o ochranných opatreniach proti týmto nebezpečenstvám, ohrozeniam a rizikám.

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky príslušné oprávnenia pre svojich zamestnancov pre práce s požiadavkou na odbornú spôsobilosť, prípadne zdravotnú spôsobilosť na svoje náklady.

9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby miesto plnenia Diela bolo prevádzkované v súlade s BOZP a OPP a za tým účelom je povinný vykonávať na mieste a Diele potrebnú údržbu a opravy.

10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz fajčenia a zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok na mieste plnenia ako aj zákaz na toto miesto vstupovať pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a zákaz uvedené nápoje a omamné a psychotropné látky na miesto plnenia vnášať, pričom je Zhotoviteľ povinný dôsledne zabezpečiť dodržiavanie týchto zákazov všetkými svojimi zamestnancami.

11. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov na vlastné náklady osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami („OOPP“) spôsobom zodpovedajúcim rizikám pracovnej činnosti. Zhotoviteľ je povinný označiť svojich zamestnancov a tiež ich OOPP viditeľným logom Zhotoviteľa alebo Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov len na určenom mieste plnenia.

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi vykonávať na mieste plnenia kontroly zamerané na oblasť BOZP, OPP a ochrany životného prostredia vrátane kontrol požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a za prípadne porušenie vyvodiť zodpovednosť,

13. Ak Zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou akúkoľvek škodu v zmysle špeciálnych predpisov, je povinný nahradiť všetku spôsobenú škodu a znášať akékoľvek súvisiace náklady a sankcie. V prípade ak je to možné, Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky následky porušenia.

X. Dôvernosť

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením objednávky navzájom od druhej zmluvnej strany dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 ObZ.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie Objednávateľa a informácie Zhotoviteľa o predmete plnenia sa považujú v zmysle § 271 ObZ za dôverné.

XI. Záverečné ustanovenia

Články neupravené objednávkou a týmito VOP ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, najmä príslušnými ustanoveniami ObZ a subsidiárnymi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Pôsobnosť týchto VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky a sú zverejnené na webovej stránke Objednávateľa: http://www.stanleyy.sk/domov/.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z objednávky a týchto VOP sa budú prednostne riešiť formou vzájomnej dohody. V prípade, ak nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v SR.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26.05.2022.